Všeobecné veľkoobchodné podmienky


Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim MIGO projection s.r.o., M. Rázusa 4, 071 01 Michalovce, IČO: 46808744, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vložka č. 30594/V (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,ktoré pri uzatváraní tejto zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, na práva a povinnosti zmluvných strán sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník. Informácie o výrobkoch zverejnené na internetovej stránke www.v-tac.sk sú čerpané zo stránok výrobcov a iných voľne dostupných zdrojov, preto Predávajúci nezodpovedá za úplnosť takýchto informácií. Vyobrazenia výrobkov môžu byť ilustračné.

Článok 2 – Objednávka a storno objednávky

2.1.  Objednanie tovaru

Každý tovar musí byť objednaný formou písomnej objednávky. Tovar musí byť objednaný presne podľa príslušných názvov a príslušného označenia, tak ako je uvedené v katalógu, alebo špeciálnych cenníkoch. Objednávka musí obsahovať kompletné údaje Zákazníka , fakturačnú adresu, adresu dodania, telefónny kontakt, kontaktnú osobu , identifikačné číslo IČO, IČ DPH. Všetky objednávky sú predmetom schválenia predávajúcim.

2.2. Potvrdenie objednávky

Potvrdenie objednávky bude zaslané kupujúcemu do 1pracovného  dňa od obdŕžania objednávky. Doba dodania bude špecifikovaná v rámci tohto potvrdenia, pokiaľ ešte nebola dohodnutá.

2.3. Zrušenie objednávky

Pre objednávky špecifických produktov , pre ktoré prdávajúci potvrdil objednávku (potvrdil výrobu, resp. objednal komponenty) je zodpovednosť za správne uvedenie špecifikácie tovaru výlučne na kupujúcom. Takéto objednávky vzhľadom na špeciálny materiál/ komponenty, prípadne iné náklady sa nedajú zrušiť. Zrušiť objednávku bez poplatku je možné len v prípade tovarov ( pred nakládkou), ktoré sú bežne na sklade. Pokiaľ je objednávka zrušená po nakládke alebo zamietnutá v mieste dodania, skladištné, prepravné a náklady na vrátenie budú účtované kupujúcemu.

Článok 3 – Cena a fakturácia- platba

3.1. Ceny

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny cien sú podmienené upozornením  vopred. Objednávky ktoré boli potvrdené v pôvodných cenách , budú i v pôvodných cenách vyfakturované.

2.2. Fakturácia – platba

Faktúry sa vystavujú v deň dodávky/vyskladnenia. Platby za tovar sa realizujú  formou pred faktúry. Platobné podmienky pre Zákazníkov , s ktorými má Spoločnosť uzatvorenú Obchodnú zmluvu sa riadia podľa tejto Obchodnej zmluvy. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom Spoločnosti.

Článok 4 – Dodanie tovaru (prepravné náklady, reklamácia prepravy,  dodacia lehota)

4.1. Prepravné náklady, reklamácia prepravy

S ohľadom na rozmery dodávky (objem a váha) a po dohode so zákazníkom, je táto zasielaná kupujúcemu doručovateľskou, špedičnou resp. expresnou službou na náklady kupujúceho. Pred nakládkou sú všetky produkty aj ich obal kontrolované na viditeľné mechanické poškodenie. Predavajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru počas prepravy , resp. jeho úbytok.Kupujúci má povinnosť skontrolovať tovar hneď po jeho obdŕžaní. V prípade viditeľného poškodenia, alebo chýbajúcich kusov je kupujúci povinný bez odkladu informovať predávajúceho o tomto zistení písomnou formou , a to najneskôr do 3 dní od obdŕžania tovaru. Po tejto lehote bude reklamácia pre tento dôvod zamietnutá.

4.2. Dodacia lehota

Bežný dodací čas je 5 – 10 dni od zaslania objednávky a zaplatenia predfaktury. Predávajúci sa bude rozumne snažiť o dodržanie dátumov nakládky a dodávky , tak ako bolo pôvodne odhadované. Za oneskorenie dodávky nie je možné predávajúceho penalizovať. Predávajúci nie je zodpovedná za oneskorenie, alebo nedodanie tovaru z dôvodu živelných pohrôm( záplavy, požiare, zemetrasenia), štrajkov, nehôd, nepokojov, vojnových konfliktov, vládnych nariadení a iných podobných dôvodov , ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Tak isto predávajúci nie je zodpovedná za stratu zisku, či iné nepriame , alebo následné náklady vzniknuté v súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami.

Článok 5 – Záruka

Predávajúci poskytuje záruku 2 roky na všetky produkty odo dňa nakládky tovaru (dátum vystavenia faktúry). Záruka nie je prenosná a uplatniť si ju môže len prvý, pôvodný kupujúci. Ak sa na výrobku prejaví počas bežného užívania defekt , alebo nekvalita v záručnej lehote , je len na predávajúcom aby sa rozhodol akým spôsobom tento defekt odstráni, či opraví produkt, alebo vymení za nový kus, na vlastné náklady. Ak Spoločnosť nie je schopná opraviť , resp. vymeniť produkt, refunduje kupujúcemu hodnotu tovaru maximálne do výšky pôvodnej ceny tovaru .

5.1. Podmienky záruky

Každú reklamáciu je nutné uplatniť písomnou formou maximálne do troch (3) dní odo dňa zistenia závady.

Je nutné uviesť nasledovné údaje:

 • meno/názov kupujúceho,  telefónny/ e-mailový kontakt, kontaktnú osobu.
 • popis modelu, počet kusov , atď.
 • číslo faktúry
 • dátum vystavenia faktúry
 • dátum zistenia závady
 • dôkladný popis problému reklamácie
 • doložiť doklad o kúpe (faktúra a dodací list)

Záruka sa nevzťahuje na:

 • poruchy spôsobené nesprávnym elektrickým zapojením
 • poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania
 • poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu
 • produkty poškodené neodborným zásahom, predpätím v sieti, resp. elektrostatickým výbojom
 • produkty poškodené nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, či extrémne neobvyklými podmienkami
 • Poruchy spôsobené použitím nekompatibilných komponentov pri opravách, či opravou vykonanou nepoverenou osobou.
 • Prirodzené opotrebovanie produktov, či komponentov
 • Produkty s poškodenými nálepkami, či inými ochrannými znakmi
 • Produkty, ktoré boli nesprávne skladované

Predávajúci neakceptuje žiadne finančné odškodnenie bez predošlého písomného odsúhlasenia.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť celú reklamáciu ak v reklamovanom množstve preukázateľne objaví výrobok zakúpený v inej spoločnosti.

V takomto prípade by totiž išlo o podvodné nárokovanie si opravy, či výmeny, resp. vrátenia peňazí.

6.Ochrana osobných 

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu so zákazníkom

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti

7 – Záverečné ustanovenia

Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú riešené v zmysle platných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka. Zákazníkov nákup tovaru je znakom súhlasu a uznania Obchodných podmienok.